Course Details

CHI TIẾT KHÓA HỌC:

 • Thời gian học: 72giờ/ khóa. Mỗi tuần học 4.5 giờ.

  student sitting at desk raises hand animated gif
 • Khóa học kéo dài 4 tháng (16 tuần).

 • Chiến lược và trọng tâm đào tạo: Luyện âm, thực tập giao tiếp, các hoạt động bằng công nghệ trực quan, các kỹ thuật rèn luyện trí nhớ, các hoạt động tương tác, các phương pháp dạy học thông qua các hình ảnh, video, âm nhạc và trò chơi.

 • Giáo trình: Let’s Go và Fingerprints.

 • Giảng viên: Người Mỹ có trình độ, bằng cấp và nhiều kinh nghiệm.


   

stack of books falls from above animated gifstack of books falls from above animated gif
 
 
 
48.gif

COURSE DETAILS:   8.gif

 • Course Hours: 72 hours/course; 4.5 hours per week.

 • Course Length: 4 months (16 weeks).

 • Strategies & Teaching Focus: Teaching pronunciation; communication; activities with the use of audiovisual technology, memorization techniques, interactive practices, learning methods through pictures, videos, music, and games.

 • Materials: Let’s Go & Fingerprints.

 • Teacher: Qualified and experienced American teacher.

pencil writing and erasing or dancing animated gifteacher reading at desk animated gif